Yutaka Aihara.com相原裕ウェブギャラリー

Profile

相原 裕 Yutaka Aihara
1956年 横浜に生まれる
1979年 武蔵野美術大学卒業
1980年~85年 ウイーン国立美術アカデミーに学ぶ
その間、オーストリア、ルーマニアで個展、グループ展
1985年~ 横浜で陶によるインスタレーション
市民ギャラリー等/横浜
2006年 個展(ギャラリーせいほう)/銀座『陶彫・「発掘」シリーズ』
2007年 個展(ギャラリーせいほう)/銀座『陶彫・「発掘」シリーズⅡ』
2008年 個展(ギャラリーせいほう)/銀座『陶彫・「発掘」シリーズⅢ』
2009年 企画展「古代・現代ー思索する手」展/群馬県高崎市
個展(ギャラリーせいほう)/銀座『「発掘」から「構築」へ』
2010年 個展(ギャラリーせいほう)/銀座『木・陶による「構築」シリーズ』
2011年 個展(ギャラリーせいほう)/銀座『木・陶による「構築」シリーズ・Ⅱ』
2012年 個展(ギャラリーせいほう)/銀座『陶彫・「発掘」シリーズⅣ』
2013年 個展(ギャラリーせいほう)/銀座『陶彫・「発掘」シリーズⅤ』
2014年 個展(ギャラリーせいほう)/銀座『陶彫・「発掘」シリーズⅥ』
2015年 個展(ギャラリーせいほう)/銀座『陶彫・「発掘」シリーズⅦ』
2016年 個展(ギャラリーせいほう)/銀座『陶彫・「発掘」シリーズⅧ』
2017年 個展(ギャラリーせいほう)/銀座『陶彫・「発掘」シリーズⅨ』
2018年 個展(ギャラリーせいほう)/銀座『陶彫・「発掘」シリーズⅩ』
2019年 個展(ギャラリーせいほう)/銀座『陶彫・「発掘」シリーズⅪ』
2020年 個展(ギャラリーせいほう)/銀座『陶彫・「発掘」シリーズⅫ』
2021年 個展(ギャラリーせいほう)/銀座『陶彫・「発掘」シリーズXⅢ』
2022年 個展(ギャラリーせいほう)/銀座『陶彫・「発掘」シリーズXIV』
2023年 個展(ギャラリーせいほう)/銀座『陶彫・「発掘」シリーズXV』